خدمات تلفن همراه

منوهای محتوای تبیان - تطبیق رساله آیت الله العظمی اراکی با رساله امام خمینی ره

  
 • احکام تقليد
 • احکام طهارت
  • اب مطلق و مضاف
   • اب کر
   • اب قليل
   • اب جاري
   • اب باران
   • اب چاه
  • احکام ابها
  • احکام تخلي، بول و غائط کردن
   • استبراء
   • مستحبات و مکروهات تخلي
  • نجاسات
   • بول و غائط
   • مردار
   • خون
   • کافر
   • شراب
   • عرق جنب از حرام
   • راه ثابت شدن نجاست
   • راه نجس شدن چيزهاي پاک
   • احکام نجاسات
  • مطهرات
   • اب
   • زمين
   • افتاب
   • استحاله
   • کم شدن دو سوم اب انگور
   • انتقال
   • اسلام
   • تبعيت
   • برطرف شدن عين نجاست
   • غايب شدن مسلمان
  • احکام ظرفها
  • وضو
   • وضوي ارتماسي
   • شرايط وضو
   • احکام وضو
   • چيزهايي که بايد براي انها وضو گرفت
   • احکام وضوي جبيره
  • غسلهاي واجب
   • احکام جنابت
   • غسل جنابت
    • غسل ترتيبي
    • غسل ارتماسي
   • احکام غسل کردن
  • استحاضه
   • احکام استحاضه
  • حيض
   • احکام حايض
   • اقسام زنهاي حايض
    • صاحب عادت وقتيه و عدديه
    • صاحب عادت وقتيه
    • صاحب عادت عدديه
    • مضطربه
    • مبتدئه
   • مسائل متفرقه حيض
  • نفاس
  • غسل مس ميت
  • احکام محتضر
  • احکام بعد از مرگ
   • احکام غسل و کفن و نماز و دفن ميت
    • احکام غسل ميت
    • احکام کفن ميت
    • احکام حنوط
    • احکام نماز ميت
    • دستور نماز ميت
    • مستحبات نماز ميت
    • احکام دفن
    • مستحبات دفن
   • نماز وحشت
  • نبش قبر
  • غسلهاي مستحب
  • تيمم
   • دوم از موارد تيمم
   • سوم از موارد تيمم
   • چهارم از موارد تيمم
   • هفتم از موارد تيمم
   • چيزهايي که تيمم به انها صحيح است
   • دستور تيمم
   • احکام تيمم
 • احکام نماز
  • نمازهاي واجب
   • نمازهاي واجب يوميه
    • وقت نماز ظهر و عصر
    • وقت نماز مغرب و عشا
    • احکام وقت نماز
    • نمازهايي که بايد به ترتيب خوانده شود
  • نمازهاي مستحب
   • وقت نافلههاي يوميه
  • احکام قبله
  • پوشانيدن بدن در نماز
  • لباس نمازگزار
   • شرط اول
   • شرط دوم
   • شرط سوم
   • شرط چهارم
   • شرط پنجم
   • مواردي که لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد
  • مکان نمازگزار
   • جاهايي که نماز خواندن در انها مستحب است
   • جاهايي که نماز خواندن در انها مکروه است
  • احکام مسجد
  • اذان و اقامه
   • ترجمه اذان و اقامه
  • واجبات نماز
   • نيت
   • تکبيرة الاحرام
   • قيام <ايستادن>
   • قراءت
   • رکوع
   • سجود
    • چيزهايي که سجده بر انها صحيح است
    • مستحبات و مکروهات سجده
   • سجده واجب قران
   • تشهد
   • سلام نماز
   • ترتيب
   • موالات
  • قنوت
  • ترجمه نماز
  • تعقيب نماز
  • صلوات بر پيغمبر
  • مبطلات نماز
  • چيزهايي که در نماز مکروه است
  • مواردي که ميشود نماز واجب را شکست
  • شکيات
   • شکهاي باطل
   • شکهايي که نبايد به انها اعتنا کرد
    • شک در چيزي که محل ان گذشته است
    • شک بعد از وقت
    • کثيرالشک < کسي که زياد شک ميکند >
    • شک در نماز مستحبي
   • شکهاي صحيح
  • نماز احتياط
  • سجده سهو
  • قضاي سجده و تشهد فراموش شده
  • کم و زياد کردن اجزاء و شرايط نماز
  • نماز مسافر
   • مسائل متفرقه
  • نماز قضا
   • نماز قضاي پدر که بر پسر بزرگتر واجب است
  • نماز جماعت
   • شرايط امام جماعت
   • احکام جماعت
   • (1) چيزهايي که در نماز جماعت مستحب است
   • چيزهايي که در نماز جماعت مکروه است
  • نماز ايات
   • دستور نماز ايات
  • نماز عيد فطر و قربان
  • اجير گرفتن براي نماز
 • احکام روزه
  • نيت
  • چيزهايي که روزه را باطل ميکند
   • خوردن و اشاميدن
   • جماع
   • استمنا
   • دروغ بستن به خدا و پيغمبر
   • رساندن غبار غليظ به حلق
   • فرو بردن سر در اب
   • باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح
   • قي کردن
   • احکام چيزهايي که روزه را باطل ميکند
  • جاهايي که قضا و کفاره واجب است
   • کفاره روزه
   • جاهايي که فقط قضاي روزه واجب است
   • احکام روزه قضا
  • احکام روزه مسافر
  • کساني که روزه بر انها واجب نيست
  • راه ثابت شدن اول ماه
  • روزههاي حرام و مکروه
 • احکام خمس
  • منفعت کسب
  • معدن
  • گنج
  • مال حلال مخلوط به حرام
  • جواهري که به واسطه فرو رفتن در دريا به دست ميايد
  • زميني که کافر ذمي از مسلمانان بخرد
  • مصرف خمس
 • احکام زکات
  • شرايط واجب شدن زکات
  • زکات گندم و جو و خرما و کشمش
  • نصاب نقره
  • زکات شتر و گاو و گوسفند
  • نصاب شتر
  • نصاب گوسفند
  • مصرف زکات
  • شرايط کساني که مستحق زکاتند
  • نيت زکات
  • مسايل متفرقه زکات
  • زکات فطره
   • مصرف زکات فطره
   • مسائل متفرقه زکات فطره
 • احکام حج
 • احکام خريد و فروش
  • چيزهايي که در خريد و فروش مستحب است
  • معاملات (1) باطل
  • شرايط فروشنده و خريدار
  • شرايط جنس و عوض ان
  • صيغه خريد و فروش
  • خريد و فروش ميوهها
  • نقد و نسيه
  • معامله سلف
   • احکام معامله سلف
  • فروش طلا و نقره به طلا و نقره
  • مواردي که انسان ميتواند معامله را به هم بزند
  • مسائل متفرقه
 • احکام شرکت
 • احکام صلح
 • احکام اجاره
  • شرايط مالي که ان را اجاره ميدهند
  • شرايط استفادهاي که مال را براي ان اجاره ميدهند
  • مسائل متفرقه اجاره
 • احکام جعاله
 • احکام مزارعه
 • احکام مساقات
 • کساني که نميتوانند در مال خود تصرف کنند
 • احکام وکالت
 • احکام قرض
 • احکام حواله دادن
 • احکام رهن
 • احکام ضامن شدن
 • احکام کفالت
 • احکام وديعه <امانت>
 • احکام عاريه
 • احکام نکاح يا ازدواج و زناشويي
  • احکام عقد
   • شرايط عقد
   • عيبهايي که به واسطه انها ميشود عقد را به هم زد
   • عدهاي از زنها که ازدواج با انها حرام است
   • احکام عقد دائم
   • متعه يا صيغه
  • احکام نگاه کردن
  • مسائل متفرقه زناشويي
  • احکام شيردادن
   • شرايط شير دادني که علت محرم شدن است
   • اداب شير دادن
   • مسائل متفرقه شيردادن
 • احکام طلاق
  • عده طلاق
   • عده زني که شوهرش مرده
  • طلاق بائن و طلاق رجعي
   • احکام رجوع کردن
  • طلاق خلع
  • طلاق مبارات
  • احکام متفرقه طلاق
 • احکام غصب
 • احکام مالي که انسان ان را پيدا ميکند
 • احکام سر بريدن و شکار کردن حيوانات
  • دستور سر بريدن حيوانات
  • دستور کشتن شتر
  • احکام شکار کردن با اسلحه
  • شکار کردن با سگ شکاري
  • صيد ماهي
  • صيد ملخ
 • احکام خوردنيها و اشاميدنيها
 • احکام نذر و عهد
 • احکام قسم خوردن
 • احکام وقف
 • احکام وصيت (1)
 • احکام ارث
  • ارث دسته اول
  • ارث دسته دوم
  • ارث دسته سوم
  • ارث زن و شوهر
  • مسائل متفرقه ارث
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,452,092,480